Wednesday, September 11, 2013

జంతువుల అరుపులు

జంతువుల అరుపులు 

చెట్టు మీద కాకి ---- కావ్ కావ్

గోడమీద పిల్లి ----- మ్యావ్ మ్యావ్ 

మందలో గొర్రెపిల్ల ---- బే బే

తల్లినిచూసి మేకపిల్ల ---- మే మే

దొంగనుచూసి కుక్కపిల్ల ----- భౌ భౌ

ఇల్లెక్కిన కోడి --- కొక్కొరోకో


No comments:

Post a Comment