Friday, November 22, 2013

Thursday, November 14, 2013

Saturday, November 2, 2013

Friday, November 1, 2013

Wednesday, October 30, 2013

అచ్చుల పాట

అచ్చుల పాట


అతి భోజనం

అతి భోజనంచుక్కబొట్టు

చుక్కబొట్టుమాయదారి పిల్లి

మాయదారి పిల్లి


పాపా పాపా లేవమ్మా

పాపా పాపా లేవమ్మాఅల్లీ బిల్లీ జాబిల్లీ

అల్లీ బిల్లీ జాబిల్లీWednesday, October 9, 2013

దసరా బొమ్మలకొలువు

బొమ్మలకొలువు 

దసరా పండుగకి 3 రోజుల  ముందుగా ,  ప్రతీ ఇంట్లోను ఇలాగ బొమ్మలకొలువును అలంకరించి, 3 రోజులు, అనగా సరస్వతీ పూజ చేసి, మూల నక్షత్రం నుండి దసరా వరకు ఉంచి,  పిల్ల - పెద్ద అందరినీ పేరంటం పిలిచి,   పప్పుబెల్లాలు , మరమరాలు(మూరీలు), వంటివి పంచిపెడతారు.
  

దసరా పద్యం

దసరా పద్యం 

అనయంబు మేము విద్యాభ్యాసమునకు
అయ్యవారిని చాల ఆశ్రయించితిమి
నానాటినిని మహానవమి యేతెంచు
ఈడుజోడగువార మెల్ల బాలురము
గురునకు దక్షిణల్ కోరి యీదలచి
వెరవు తొడుత మిమ్ము వేడవచ్చితిమి
పాటించి మా ముద్దు పాటలు వినుడు
మేటి కానుకలిచ్చి మెప్పు పొందరయ్య.


ఘనముగా కట్నము గ్రక్కున ఇచ్చి,
సెలవియ్యుడీ మాకు శీఘ్రంబుగానుమ్,
పట్టుపచ్చడమిచ్చి పది మాడలిచ్చి,
గట్టి శాలువలిచ్చి కడియంబులిచ్చి,
అయ్యవారికి చాలు ఐదు వరహాలు
పిల్లవాండ్లకు చాలు పప్పు బెల్లాలు. 
కొబ్బరి కురిడీలు కుండబెల్లంబు
ఏ దయా మీ దయా మా మీద లేదా?
ఇంతసేపుంచుట ఇది మీకు తగునా?
దసరాకు వస్తిమని విసవిసల్పడక,
రేపురా మాపురా మళ్ళి రమ్మనక,
చేతిలో లేదనక, ఇవ్వలేమనక,
ఇప్పుడే లేదనక, అప్పివ్వరనక,
ఇరుగుపొరుగువారు ఇస్తారు సుమ్మీ,
శీఘ్రముగా పంపుడీ శ్రీమంతులారా!

జయీభవా విజయీ భవా

రాజాధిరాజ శ్రీరాజ మహారాజ
రాజ తేజోనిధి రాజ కందర్ప
రాజ కంఠీరవా రాజ మార్తాండ
రాజ రత్నాకరా రాజకుల తిలక
రాజ విద్వత్సభా రంజన మనోజ
రాజీవ ముఖ హంస లక్ష్మీ నివాస
సుజన మనోధీశ సూర్యప్రకాశ
నిఖిల లోకేశ శ్రీ నిగమ సంకాశ
ప్రకటిత రిపుభంగ పరమాత్మ రంగ
వర శిరోమాణిక్య వాణీ సద్వాక్య
పరహిత మది చిత్ర పావన చరిత్ర
ఉభయ విద్యాధుర్య ఉద్యోగధుర్య
వివిధ సద్గుణధామ విభవాభిరామ
జయీ భవా దిగ్విజయీ భవా . ..... 

Tuesday, October 8, 2013

మన పండుగలు

మన పండుగలు


సంక్రాంతి పండుగ వచ్చింది సరదా లెన్నో తెచ్చింది కొత్త బట్టల్ని కట్టాము బహుమతులెన్నో పొందాము.

ఉగాది పండుగ వచ్చింది జగాన వెలుగు నిండింది చేదు,వగరు,తీపి గుర్తులతో జీవితమంతా సాగింది.  


దసరా పండుగ వచ్చినది దర్జా లెన్నో తెచ్చినవి దండిగ డబ్బుల్లు వచ్చినవి కోరికలన్నీ తీరినవి.  
 
దీపావళి పందుగ వచ్చినది దివిటీలెన్నో వెలిగించింది చీకటినంతా ప్రారద్రోలింది చిరంజీవిగా నిలచింది. 

దశావతారం

దశావతారం 


మా పాపమామల్లు -- మత్స్యావతారం కూర్చున్న తాతల్లు -- కూర్మావతారం వరసైన బావల్లు -- వరాహావతారం నట్టింట నాయత్త -- నరసింహావతారం వాసిగల బొట్టెల్లు -- వామనావతారం పరమగురుదేవ -- పరశురామావతారం రక్షించు రామయ్య -- రామావతారం బంటైన బంధువులు -- బలభద్రావతారం బుద్ధితో మా చిట్టి -- బుద్ధావతారం కలివిడితో మా యన్న -- కలికావతారం వర్ధిల్లు పసిపాప -- వర్దిల్లు నా తండ్రి చిట్టి నా కన్నోడు -- శ్రీ కృష్ణావతారంలాలిపాట

లాలిపాట 


లాలి లాలమ్మ -- లాలి లాలమ్మ లాలమ్మ గుర్రాలు -- లంకల్లో మేసె బుల్లెమ్మ గుర్రాలు -- బీడుల్లో మేసె అప్పన్న గుర్రాలు -- అడవుల్లో మేసె ఊరుకో అబ్బాయి -- వెర్రి అబ్బాయి ఉగ్గెట్టు మీయమ్మ -- ఊరుకెళ్ళింది పాలిచ్చు మీయమ్మ -- పట్నమెళ్ళింది
నీళ్ళోసె మీయమ్మ -- నీళ్ళకెళ్ళింది లాలి లాలమ్మ -- లాలి లాలమ్మ


వీడేనమ్మ కృష్ణమ్మ

వీడేనమ్మ కృష్ణమ్మ

వీడేనమ్మ కృష్ణమ్మ -- వేణువునూదే కృష్ణమ్మ ఆవులు కాసే కృష్ణమ్మ -- వీడే ముద్దుల కృష్ణమ్మ కాళ్ళకు గజ్జెలు చూడండి -- మొలలో గంటలు చూడండి మెడలో దండలు చూడండి -- తలలో పింఛం చూడండి చదువులనిచ్చే కృష్ణమ్మ -- సంపదలనిచ్చే కృష్ణమ్మ పాపాలుకాచే కృష్ణమ్మ -- బాలబంధువీ కృష్ణమ్మ వీడేనమ్మ కృష్ణమ్మ -- వేణువునూదే కృష్ణమ్మ

Monday, September 30, 2013

Handy Pandy

Handy Pandy

Handy Pandy, Jack-a-dandy,
Loves plum cake and sugar candy.

He bought some at a grocer's shop,
And out he came, hop, hop, hop!Eat Eat Eat

Eat Eat Eat

Here come the sweet potatoes
And here's the Sunday meat,
I guess we must be ready now
To eat, eat, eat.

I'm going to have the nicey plate
And Daddy's leather seat,
And wear my patent-leather shoes
To eat, eat, eat.

My Daddy's talking all about
The war, and some old fleet,
I wonder if he never, never,
Never wants to eat.

We're going to have some apple-cake,
We're going to have a treat.
O hurry, hurry, Daddy,
Let us eat, eat, eat.


Dance Little Baby

Dance Little Baby.

Dance, little Baby, dance up high!
Never mind, Baby, Mother is by.

Crow and caper, caper and crow,
There, little Baby, there you go!

Up to the ceiling, down to the ground,
Backwards and forwards, round and round;

Dance, little Baby and Mother will sing,
With the merry coral, ding, ding, ding!Barber

Barber

Barber, barber, shave a pig.
How many hairs will make a wig?

Four and twenty; that's enough.
Give the barber a pinch of snuff.Apple Pie ABC

Apple Pie ABC

    Says A, give me a good large slice, Says B, a little bit, but nice,
    Says C, cut me a piece of crust, Take it, says D, it's dry as dust,

    Says E, I'll eat it fast, I will, Says F, I vow I'll have my fill,
    Says G, give it me good and great, Says H, a little bit I hate,

    Says I, it's ice I must request, Says J, the juice I love the best,
    Says K, let's keep it up above, Says L, the border's what I love,

    Says M, it makes your teeth to chatter, N said, it's nice, there's nought the matter,
    O others' plates with grief surveyed, P for a large piece begged and prayed,

    Q quarrelled for the topmost slice, R rubbed his hands and said "it's nice,"
    S silent sat, and simply looked, T thought, and said, it's nicely cooked,

    U understood the fruit was cherry, V vanished when they all got merry,
    W wished there'd been a quince in, X here explained he'd need convincing,

    Y said, I'll eat, and yield to none, Z, like a zany, said he'd done,
    While ampersand purloined the dish, And for another pie did wish.Baby Dolly

Baby Dolly

Hush, baby, my dolly, I pray you don't cry,
And I'll give you some bread, and some milk by-and-by;

Or perhaps you like custard, or, maybe, a tart,
Then to either you're welcome, with all my heart.A Big Fat Potato

A Big Fat Potato

A big, fat potato lay down on a clod
In the shade of some burdock and tall goldenrod,

And he dreamed he were king of the whole garden plot,
With a palace aand throne, and a crown with a lot

Of jewels and diamonds and gold till it shone
Like the front of a show when the lights are turned on.

He had to be minded by all of the plants;
When he whistled the radishes knew they must dance;

When he tooted his horn the cucumbers must sing
To a vegetable crowd gathered round in a ring.

He made all the cabbages stand in a row
While a sunflower instructed them just how to grow;

The bright yellow pumpkins he painted light blue;
Took the clothes off the scare-crow and made him buy new.

He strutted and sputtered and thought it was grand
To be king and commander o'er all the wide land.

But at last he woke up with an awful surprise
And found a blind mole kicking sand in his eyes.


Jack be Nimble

Jack be Nimble

Jack be Nimble
Jack, be nimble,

Jack, be quick,
Jack, jump over

The candlestick.
Jack jumped high

Jack jumped low
Jack jumped over
and burned his toe.Do You Know The Muffin Man

Do You Know The Muffin Man

Do you know the Muffin Man,
The Muffin Man,
The Muffin Man?
Do you know the Muffin Man
Who lives in Drury Lane?

Yes, I know the Muffin Man,
The Muffin Man,
The Muffin Man.
Yes, I know the Muffin Man
Who lives in Drury Lane.Humpty Dumpty

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.

All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.
Little Miss Muffet

Little Miss Muffet

Little Miss Muffet
Sat on a tuffet,
Eating her curds and whey;
Along came a spider,
Who sat down beside her
And frightened Miss Muffet away.
Cobbler, cobbler, mend my shoe.

Cobbler, cobbler, mend my shoe.

Cobbler, cobbler, mend my shoe.
Get it done by half - past two.

Stitch it up, and stitch it down,
Then I'll give you half a crown.Pussy-cat, pussy-cat

Pussy-cat, pussy-cat

“Pussy-cat, pussy-cat,
Where have you been?”
“I Have been to London
To look at the Queen.”

“Pussy-cat, pussy-cat,
What did you there?”
I frightened a little mouse
Under the chair.”Bits of paper

Bits of paper

Bits of paper,
Bits of paper,

Lying on the floor,
Lying on the floor,

Make the place untidy,
Make the place untidy,

Pick them up,
Pick them up.Thank you, God

Thank you, God

Thank you, God, for the morning so bright,
And the golden sun, which gives us light,

For the stars, the moon and the sky,
Which makes our day and night go by.

This is father, kind and true

This is father kind and true

This is father, kind and true,
This is mother, who cares for you,

This is brother, so big and tall,
This is sister, who plays with her ball,

This is baby, wee and small,
This is family , look at them all.
Seven little fireman

Seven little fireman

Seven little fireman,
sleeping in a row,

Ding,dong goes the bell,
In a wink they go.

Off to an engine, ho, ho, ho!
Using the big pipe so, so, so!

When fire's out,
Home the go,
Back to bed,
All in row.

Baa! Baa! black ship

Baa! Baa! black ship

"Baa! Baa! black ship,
Have you any wool?"

"Yes, sir yes, sir!
Three bags full.

One for my master,
One for his dame,

And one for the little boy
Who lives down the lane."Jack and Jill

Jack and Jill

Jack and Jill
Went up the hill,
To fetch pail of water.

Jack fell down
And broke his crown,
And Jill came tumbling after.